Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią przejrzysty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym oświadczeniem o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Dane kontaktowe operatora serwisu znajdziesz w sekcji „Informacje o administratorze danych” niniejszej polityki prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne w momencie, kiedy odwiedzasz stronę. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować w tej sprawie oraz w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej witryny Twoje zachowanie w trakcie surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Uwaga dotycząca właściwego urzędu

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal

telefon: 02333 911-0
e-mail: info@bilsteingroup.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w tym drugim przypadku dane zostaną usunięte, gdy te powody przestaną obowiązywać.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym (np. poprzez pobieranie odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Ponadto, jeżeli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Telefon: 021732041244
e-mail: privacy@bilsteingroup.com

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeżeli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie, jako osoby, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że organy USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane znajdujące się na serwerach USA w celach monitoringu. Nie mamy wpływu na te czynności związane z przetwarzaniem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbyło się do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH JEST DOKONYWANE NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPARTE JEST PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ NIEZBĘDNE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB PRZETWARZANIE JEST W CELU DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OCHRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 ust. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH CIĘ W CELU TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST TO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego środka administracyjnego lub sądowego.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrealizowane tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Dostęp do informacji, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, jeśli dotyczy, prawo do poprawiania lub usuwania tych danych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować w tej sprawie oraz w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/ odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 (1) RODO, należy przeprowadzić wyważenie Twoich i naszych interesów. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą - poza przechowywaniem - być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

3. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookies ("ciasteczka")

Nasz serwis wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, czyli pliki cookie. Pliki cookies to niewielkie pakiety danych i nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies stałe) na Twoim urządzeniu końcowym. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. „Stałe” pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (pliki cookie pierwszej strony) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie strony trzeciej). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w ramach witryn internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (np. funkcja koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO, chyba że wskazana jest inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie niezbędnych do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji); zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Możesz dowiedzieć się, które pliki cookie i usługi są używane na tej stronie internetowej w tym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. To są:

typ przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
czas żądania serwera
adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - jeżeli o to poproszono; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które prześlesz nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - jeżeli o to poproszono; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które prześlesz nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Platforma Salesforce Sales Cloud

Używamy Salesforce Sales Cloud do zarządzania danymi klientów. Dostawcą jest salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium (dalej „Salesforce”).

Salesforce Sales Cloud to system CRM, który umożliwia nam między innymi zarządzanie istniejącymi i potencjalnymi klientami oraz kontaktami z klientami oraz organizację procesów sprzedaży i komunikacji. Wykorzystanie systemu CRM umożliwia nam również analizę naszych procesów związanych z klientem. Dane klientów są przechowywane na serwerach Salesforce. W ramach tego procesu dane osobowe mogą być również przekazywane spółce macierzystej salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Szczegóły funkcji Salesforce Sales Cloud można znaleźć tutaj: www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Korzystanie z Salesforce Sales Cloud odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w jak najefektywniejszym zarządzaniu klientami i komunikacji z nimi. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 świeci a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG ((niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacj), w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisku palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Salesforce posiada Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR) zatwierdzone przez francuski urząd ds. ochrony danych. Są to wiążące reguły korporacyjne, które legitymizują przekazywanie danych korporacyjnych do krajów trzecich spoza UE i EOG. Szczegóły można znaleźć tutaj: www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Salesforce: www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że ta usługa przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

4. Narzędzia analityczne i reklamy

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizę zachowania osób odwiedzających stronę. W ten sposób operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Nie zostaje to przypisane do identyfikatora użytkownika.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookies czy odcisk palca urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Twój adres IP jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics przetwarza dane użytkowników, zapoznaj się z polityką prywatności Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Cechy demograficzne z Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym witrynę odpowiednie reklamy w ramach sieci reklamowej Google. Pozwala to na generowanie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Reklamy Google (Google Ads)

Operator serwisu korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wpisze określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być odtwarzane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. dane dotyczące lokalizacji i zainteresowań) (kierowanie na grupę docelową). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, które wyszukiwane hasła doprowadziły do ​​wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks i privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Śledzenie konwersji Google umożliwia Google i nam rozpoznanie, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane, jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Dowiadujemy się, jaka jest łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli w nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce prywatności Google: policies.google.com/privacy.

Metapiksel (wcześniej piksel Facebooka)

Ta witryna wykorzystuje piksel akcji użytkownika z Facebooka/Meta do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak zgodnie z zasadami Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie osób odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook mógł wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka (https://de-de. facebook.com/about/privacy/). Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, jak również poza Facebookiem. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych ( Art. 26 RODO). Odpowiedzialność solidarna ogranicza się wyłącznie do zbierania danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebooka, które ma miejsce po przekazaniu, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas łącznie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Treść umowy znajduje się pod adresem: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej pod kątem ochrony danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio na Facebooku. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w sekcji ustawień reklam na www.facebook.com/ads/preferences/. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć pochodzące z Facebooka reklamy oparte na użytkowaniu na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany w serwisie, wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego/newslettera. Żadne dalsze dane nie są gromadzone lub gromadzone są wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które przekazujesz nam w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z newslettera lub ustaniu celu istnieć. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail zostanie w razie potrzeby zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz wyrazić sprzeciw przechowywaniu, jeżeli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z ulepszoną ochroną danych

Ta witryna internetowa zawiera filmy wideo z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą oni wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. W ten sposób niezależnie od tego, czy oglądasz wideo, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko uruchomisz film YouTube na tej stronie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube informuje, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, podczas surfowania umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu wideo YouTube może zapisać na Twoim urządzeniu końcowym różne pliki cookie lub zastosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji), w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisku palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji). Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube, zapoznaj się z ich polityką prywatności pod adresem: policies.google.com/privacy.

Mapy Google (Google Maps)

Ta strona korzysta z usługi kartograficznej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli Google Maps jest aktywna, Google może używać Google Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy wywołasz Mapy Google, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online oraz łatwą lokalizację wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka Ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji), w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisku palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: policies.google.com/privacy.

7. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Jednym z narzędzi, które wykorzystujemy do komunikacji z naszymi klientami są konferencje online. Konkretne narzędzia, których używamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji przez Internet, Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne zbierają wszystkie dane, które podajesz/wprowadzasz w celu korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników oraz inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne niezbędne do obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika oraz rodzaj połączenia.

Jeśli w ramach narzędzia następuje wymiana, załadowanie lub udostępnienie w inny sposób treści, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzi. Takie treści obejmują między innymi nagrania w chmurze, czaty/wiadomości błyskawiczne, przesłane pocztą głosową zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Informujemy, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych wykorzystywanych narzędzi. Nasze opcje są w dużej mierze określone przez politykę firmy danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych odpowiednich używanych narzędzi, które wymieniliśmy poniżej tego tekstu.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne służą do komunikowania się z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zwrócono się o zgodę, przedmiotowe narzędzia są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, odwołasz swoją zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki ich nie usuniesz. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które operatorzy narzędzi konferencyjnych przechowują dla własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Stosowane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Microsoft Teams

Korzystamy z aplikacji Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Teams: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że ta usługa przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

8. Własne usługi

Postępowanie z danymi aplikacyjnymi

Oferujemy Ci możliwość aplikowania do nas (np. e-mailem, pocztą lub za pośrednictwem internetowego formularza aplikacyjnego). Poniżej informujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych zbieranych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą traktowane w ścisłej tajemnicy.

Zakres i cel zbierania danych

Jeśli wyślesz nam aplikację, przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG / niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zainicjowanie umowy) oraz - jeżeli wyraziłeś na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w ramach naszej firmy osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przesłane dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG / niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy mogli złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania podanych przez Ciebie danych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie wniosku) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. To przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu grożącego lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy przestanie istnieć cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Włączenie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możliwe będzie włączenie Cię do naszej puli kandydatów. W przypadku włączenia wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przeniesione do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku pojawienia się odpowiednich wolnych miejsc pracy.

Włączenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte, chyba że istnieją prawne podstawy do ich przechowywania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.