Andmekaitse avaldus

1. andmekaitse ülevaade

Üldine teave

Järgnev teave annab lihtsa ülevaate sellest, mis tehalse teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Isikuandmed on mis tahes andmed, mille alusel saab teid isiklikult tuvastada. Üksikasjalikumat teavet andmekaitse kohta saate käesoleva teksti all olevast andmekaitsealasest avaldusest.

Andmete kogumine sellel veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest veebisaidil?

Sellel veebisaidil töötleb andmeid veebisaidi haldaja. Veebisaidi haldaja kontaktandmed leiate käesoleva privaatsuspoliitika jaotisest "Teave vastutava töötleja kohta".

Kuidas me teie andmeid kogume?

Ühest küljest kogutakse teie andmeid, kui te need meile edastate. Need võivad olla näiteks andmed, mida sisestate kontaktvormi.

Muud andmed kogutakse automaatselt või teie nõusolekul meie IT-süsteemide poolt, kui külastate veebisaiti. Need on peamiselt tehnilised andmed (nt veebilehitseja, operatsioonisüsteem või lehekülje vaatamise aeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui te veebisaidile sisenete.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmetest kogutakse selleks, et tagada veebisaidi veavaba pakkumine. Muid andmeid võidakse kasutada, et analüüsida teie käitumist kasutajana.

Millised õigused teil on seoses oma andmetega?

Teil on igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist või kustutamist. Kui olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Samuti on teil õigus teatud tingimustel nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Võite meiega igal ajal ühendust võtta, et saada vastused nendele ja muudele küsimustele, mis teil võivad andmekaitse kohta tekkida.

Analüüsivahendid ja kolmandate poolte vahendid

Veebisaidi külastamisel võidakse teie internetikäitumist statistiliselt analüüsida. Seda tehakse peamiselt nn analüüsiprogrammide abil.

Täpsemat teavet nende analüüsiprogrammide kohta saab järgnevast andmekaitsedeklaratsioonist.

2 Üldised märkused ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Nende lehekülgede haldajad suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Kui kasutate seda veebisaiti, kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille alusel saab teid isiklikult tuvastada. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil seda tehakse.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutaja kohta

Sellel veebisaidil vastutab andmete töötlemise eest:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal

Telefon: 02333 911-0
E-post: info@bilsteingroup.com

Vastutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab, millised on isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid vms) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Säilitamisaeg

Kui käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis ei ole märgitud täpsemat säilitamisaega, jäävad teie isikuandmed meile seniks, kuni andmete töötlemise eesmärk enam ei kehti. Kui te esitate põhjendatud kustutamistaotluse või tühistate oma nõusoleku andmete töötlemiseks, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on muud õiguslikult lubatud põhjused teie isikuandmete säilitamiseks (nt maksu- või kaubandusõiguse kohased säilitamisajad); viimasel juhul kustutatakse andmed, kui need põhjused enam ei kehti.

Üldteave sellel veebisaidil andmete töötlemise õigusliku aluse kohta

Kui olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, töötleme teie isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a või artikli 9 lõike 2 punkti a kohaselt, kui andmete eriliike töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõikele 1. Kui isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse on antud selgesõnaline nõusolek, toimub andmetöötlus ka isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkti a alusel. Kui te olete andnud nõusoleku küpsiste salvestamiseks või juurdepääsuks teie lõppseadmes olevale teabele (nt seadme sõrmejälgede võtmise kaudu), toimub andmetöötlus täiendavalt Saksa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 alusel. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie andmeid on vaja lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, töötleme teie andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. Lisaks sellele, kui teie andmeid on vaja õigusliku kohustuse täitmiseks, töötleme neid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c alusel. Andmete töötlemine võib ka toimuda meie õigustatud huvi alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Teave asjakohase õigusliku aluse kohta igal üksikjuhul on esitatud käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni järgmistes punktides.

Andmekaitseametnik

Oleme määranud andmekaitseametniku.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Telefon: 021732041244
E-post: privacy@bilsteingroup.com

Märkus andmete ülekandmise kohta USAsse ja muudesse kolmandatesse riikidesse

Kasutame muu hulgas USAs või muudes kolmandates riikides asuvate ettevõtete vahendeid, mis ei ole andmekaitseseaduse kohaselt turvalised. Kui need vahendid on aktiivsed, võidakse teie isikuandmed edastada nendesse kolmandatesse riikidesse ja neid seal töödelda. Juhime tähelepanu, et nendes riikides ei ole võimalik tagada ELi omaga võrreldavat andmekaitse taset. Näiteks on USA ettevõtted kohustatud edastama isikuandmeid julgeolekuasutustele, ilma et teil kui andmesubjektil oleks võimalik selle vastu kohtusse pöörduda. Seetõttu ei saa välistada, et USA ametiasutused (nt luureteenistused) töötlevad, hindavad ja säilitavad teie andmeid, mis asuvad jälgimise eesmärgil USA serverites. Meil ei ole sellistele töötlemistoimingutele mingit mõju.

Andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgelt väljendatud nõusolekul. Võite juba antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kuni nõusoleku tühistamiseni tehtud andmete töötlemise seaduslikkust see ei mõjuta.

Õigus esitada vastuväiteid andmete kogumisele erijuhtudel ja otseturunduse eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21)

KUI ANDMETE TÖÖTLEMINE TOIMUB ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKLI 6 LÕIKE 1 PUNKT E VÕI F ALUSEL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL; SEE KEHTIB KA NENDEL SÄTETEL PÕHINEVA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA. TÖÖTLEMISE  ASJAOMANE ÕIGUSLIK ALUS ON ESITATUD KÄESOLEVAS ANDMEKAITSEDEKLARATSIOONIS. KUI ESITATE VASTUVÄITE, SIIS ME ENAM TEIE ISIKUANDMEID EI TÖÖTLE, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SUUDAME TÕENDADA, ET TÖÖTLEMISEL ON KAALUKAD ÕIGUSPÄRASED PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMINE ON VAJALIK KOHTUHAGIDE KOOSTAMISEKS, ESITAMISEKS VÕI KAITSMISEKS (VASTUVÄIDE VASTAVALT ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKLI 21 LÕIKELE 1).

KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE TURUNDUSE EESMÄRGIL; SEE KEHTIB KA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA, KUI SEE ON SEOTUD SELLISE OTSETURUNDUSEGA. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID EDASPIDI ENAM OTSEREKLAAMI EESMÄRGIL (SAKSA ANDMEKAITSESEADUSE ARTIKLI 21 LÕIKE 2 KOHANE VASTUVÄIDE).

Õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole

Isikuandmete kaitse üldmääruse rikkumise korral on andmesubjektidel õigus pöörduda järelevalveasutuse poole, eelkõige selles liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht, töökoht või kus väidetav rikkumine aset leidis. Kaebuse esitamise õigus ei piira muude halduslike või kohtulike õiguskaitsevahendite kasutamist.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus lasta andmed, mida me töötleme automaatselt teie nõusoleku alusel või lepingut täites, kanda üle teile või kolmandale osapoolele tavalises, masinloetavas vormis. Kui te nõuate andmete ülekandmist muule vastutavale isikule, tehakse seda ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav.

Teave, parandamine ja kustutamine

Kohaldatavate õigusnormide raames on teil igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning kui see on asjakohane, siis õigus neid andmeid parandada või kustutada. Võite meiega igal ajal ühendust võtta seoses selle ja muude küsimustega, mis teil võivad olla isikuandmete kohta.

Õigus töötlemise piiramisele

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta. Töötlemise piiramise õigus kehtib järgmistel juhtudel:

Kui te vaidlustate meie poolt salvestatud isikuandmete õigsuse, vajame tavaliselt aega selle kontrollimiseks. Kontrollimise ajaks on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
Kui teie isikuandmete töötlemine toimus/toimub ebaseaduslikult, võite kustutamise asemel nõuda andmete töötlemise piiramist.
Kui meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja, kuid teil on neid vaja õiguslike nõuete esitamiseks, kaitsmiseks või jõustamiseks, on teil õigus nõuda teie isikuandmete kustutamise asemel nende töötlemise piiramist.
Kui olete esitanud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 kohase vastuväite, tuleb teie ja meie huvid tasakaalu viia. Kuni ei ole kindlaks tehtud, kelle huvid on ülekaalus, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid lisaks nende säilitamisele töödelda ainult teie nõusolekul või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või seoses Euroopa Liidu või liikmesriigi olulise avaliku huviga.

SSL või TLS krüpteerimine

Turvapõhjustel ja et kaitsta teie poolt meile kui saidi haldajale saadetava konfidentsiaalse teabe (näiteks tellimused või päringud) ülekandmist, kasutab see sait  SSL või TLS krüpteeringuid. Tunnete krüpteeritud ühenduse ära selle järgi, et veebilehitseja aadressireale ilmub "http://" asemele "https://", ning lukusümboli järgi teie veebilehitseja real.

Kui SSL või TLS krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad osapooled lugeda teie poolt meile ülekantavaid andmeid.

3. andmete kogumine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie veebisait kasutab nn küpsiseid. Küpsised on väikesed andmepaketid ega põhjusta teie lõppseadmele mingit kahju. Need salvestatakse kas ajutiselt seansi ajaks (seansiküpsised) või püsivalt (püsiküpsised) teie lõppseadmesse. Seansiküpsised kustutatakse automaatselt teie külastuse lõpus. Püsiküpsised jäävad teie lõppseadmesse seni, kuni te need ise kustutate või kuni teie veebilehitseja need automaatselt kustutab.

Küpsised võivad pärineda meilt (esimese osapoole küpsised) või kolmandate osapoolte ettevõtetelt (nn kolmanda osapoole küpsised). Kolmandate osapoolte küpsised võimaldavad integreerida veebisaitidele teatud kolmandate osapoolte ettevõtete teenuseid (nt küpsised makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on mitmesuguseid ülesandeid. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, sest ilma nendeta ei toimiks veebisaidi teatavad funktsioonid (nt ostukorv või videote kuvamine). Muid küpsiseid võib kasutada kasutajate käitumise hindamiseks või reklaami eesmärgil.

Küpsised, mis on vajalikud elektrooniliseks suhtluseks, teatavate funktsioonide pakkumiseks, mida olete taotlenud (nt ostukorvifunktsiooni jaoks) või veebisaidi optimeerimiseks (nt küpsised veebi külastatavuse mõõtmiseks) (vajalikud küpsised), salvestatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, kui ei ole sätestatud muud õiguslikku alust. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi vajalike küpsiste salvestamiseks, et pakkuda tehniliste vigadeta ja optimeeritud teenuseid. Kui küpsiste ja nendega sarnaste äratundmistehnoloogiate salvestamiseks on küsitud nõusolekut, toimub töötlemine üksnes selle nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõige 1); nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Saate oma veebilehitseja seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest, ja lubada küpsiseid ainult üksikutel juhtudel, välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatne kustutamine veebilehitseja sulgemisel. Kui te keelate küpsised, võib selle veebilehe funktsionaalsus olla piiratud.

Käesolevast andmekaitsedeklaratsioonist saate teada, milliseid küpsiseid ja teenuseid sellel veebisaidil kasutatakse.

Serveri logifailid

Lehekülgede pakkuja kogub ja säilitab teavet automatselt niinimetatud serveri logifailides, mida teie veebilehitseja meile automaatselt edastab. Need on:

veebilehitseja tüüp ja versioon
kasutatav operatsioonisüsteem
saatja URL
Ligipääsetava arvuti hostinimi
Serveripäringu aeg
IP aadress

Neid andmeid ei liideta muude andmeallikatega.

Kõnealuste andmete kogumine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebilehe haldajal on õigustatud huvi oma veebisaidi tehniliste vigadeta esituse ja optimeerimise vastu, selleks tuleb salvestada serveri logifailid.

Kontaktvorm

Kui saadate meile päringuid kontaktvormi kaudu, siis salvestame päringuvormilt teie andmed, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed, päringu töötlemiseks ja edasiste küsimuste jaoks. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil b, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmed, mis te kontaktvormile sisestate, jäävad meile, kuni te taotlete nende kustutamist, võtate tegasi oma nõusoleku nende säilitamisele või andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt oleme lõpetanud teie päringu töötlemise). See ei mõjuta kohustuslikke õiguslikke sätteid, eelkõige säilitamisperioodide kohta.

Päring e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame ja töötleme teie päringut, sealhulgas kõiki sellest tulenevaid isikuandmeid (nimi, päring), teie taotluse töötlemiseks. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil b, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkta), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmed, mida saadate meile kontaktitaotluste kaudu, jäävad meile, kuni te taotlete nende kustutamist, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt pärast teie taotluse töötlemist). Seadusega nõutavad sätted, eelkõige seadusjärgsed säilitustähtajad, jäävad muutmata.

Salesforce Sales Cloud

Kasutame klientide andmete haldamiseks Salesforce Sales Cloudi. Pakkuja on salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich (edaspidi „Salesforce“).

Salesforce Sales Cloud on kliendihaldussüsteem ja võimaldab meil muu hulgas hallata olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente ning kliendikontakte ning korraldada müügi- ja kommunikatsiooniprotsesse. Kliendihaldussüsteemi kasutamine võimaldab meil ka analüüsida meie klientidega seotud protsesse. Kliendiandmeid säilitatakse Salesforce'i serverites. Selle käigus võidakse isikuandmeid edastada ka salesforce.com Germany GmbH emaettevõttele salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Täpsemat teavet Salesforce Sales Cloudi funktsioonide kohta võib leida siit: www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Salesforce Sales Cloudi kasutamine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi haldajal on õigustatud huvi võimalikult tõhusaks kliendihalduseks ja kliendisuhtluseks. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 llõike 1 alusel, kui nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu kasutaja lõppseadmes olevale teabele (nt seadme sõrmejälgede võtmine) Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse tähenduses. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Salesforce'il on Prantsuse andmekaitseasutuse poolt heaks kiidetud siduvad ettevõtte eeskirjad (BCR). Need on ettevõtte kohustuslikud eeskirjad, mis sätestavad ettevõtte andmete edastamise kolmandatesse riikidesse väljaspool ELi ja EMPd. Üksikasjad on leitavad siit: www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Rohkem teavet saab Salesforce'i privaatsuspoliitikast: www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Tellimuse töötlemine

Oleme eespool mainitud teenuse kasutamiseks sõlminud tellimuste töötlemise lepingu (AVV). Tegemist on andmekaitseseadusest tuleneva lepinguga, mis tagab, et see teenus töötleb meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

4. analüüsivahendid ja reklaam

Google Analytics

Sellel veebisaidil kasutatakse veebianalüüsi teenuse Google Analytics funktsioone. Selle pakkuja on Google Ireland Limited (edaspidi „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics võimaldab veebisaidi haldajal analüüsida veebisaidi külastajate käitumist. Selle käigus saab veebisaidi haldaja mitmesuguseid kasutusandmeid, näiteks lehekülgede vaatamise, külastuse kestuse, kasutatud operatsioonisüsteemide ja kasutaja päritolu kohta. Need andmed seostatakse kasutaja vastava lõppseadmega. Kasutajatunnust ei määrata.

Google Analytics kasutab tehnoloogiaid, mis võimaldavad kasutaja äratundmist kasutaja käitumise analüüsimiseks (nt küpsised või seadme sõrmejälg). Google'i poolt selle veebisaidi kasutamise kohta kogutud teave edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal.

Selle teenuse kasutamise aluseks on teie isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a või Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 kohane nõusolek. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete ülekandmine USAsse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Täpsemat teavet leiab siit: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonümiseerimine

Oleme sellel veebilehel aktiveerinud IP anonüümseks muutmise funktsiooni. See tähendab, et Google lühendab teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides enne selle edastamist USAsse. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet selle veebisaidi haldaja nimel selleks, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi haldajale muid veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Teie veebilehitseja poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega.

Veebilehitseja plugin

Saate takistada oma andmete kogumist ja töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides veebilehitseja plugina, mis on saadaval järgmise lingi kaudu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Täpsema teabe saamiseks selle kohta, kuidas Google Analytics käitleb kasutajaandmeid, tutvuge palun Google'i privaatsuspoliitikaga: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Demograafilised näitajad Google Analyticsiga

See veebisait kasutab Google Analyticsi „demograafiliste näitajate“ funktsiooni, et Google'i reklaamivõrgustikus saaks veebisaidi külastajatele sobivaid reklaame kuvada. See võimaldab koostada aruandeid, mis sisaldavad andmeid veebisaidi külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed pärinevad nii Google'i huvipõhisest reklaamist kui ka kolmandate osapoolte teenusepakkujate külastajate andmetest. Neid andmeid ei saa seostada konkreetse isikuga. Te saate selle funktsiooni igal ajal oma Google'i konto reklaamiseadete kaudu välja lülitada või üldiselt keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on näidatud punktis „Vastuseis andmekogumisele“.

Tellimuse töötlemine

Oleme sõlminud tellimuste töötlemise lepingu Google'iga ja rakendame Google Analyticsit kasutades täies ulatuses Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudmisi. 

Google Ads

Veebisaidi haldaja kasutab Google Adsi. Google Ads on Google Ireland Limitedi ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, veebipõhine reklaamiprogramm.

Google Ads võimaldab meil kuvada reklaame Google'i otsingumootoris või kolmandate osapoolte veebisaitidel, kui kasutaja sisestab Google'is teatud otsingusõnad (märksõnade suunamine). Lisaks saab Google'ile kättesaadavate kasutajaandmete (nt asukohaandmed ja huvid) alusel esitada suunatud reklaami (sihtrühmale suunamine). Veebisaidi haldajana saame neid andmeid kvantitatiivselt hinnata, analüüsides näiteks seda, millised otsingusõnad on viinud meie reklaamide kuvamiseni ja kui palju reklaame on viinud vastavate klikkideni.

Selle teenuse kasutamise aluseks on teie isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 kohane nõusolek. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad on leitavad siit: policies.google.com/privacy/frameworks ja privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversion Tracking

See veebisait kasutab Google Conversion Trackingit. Pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Conversion Tracking võimaldab Google'il ja meil tuvastada, kas kasutaja on teinud teatavaid toiminguid. Näiteks saame hinnata, millistele meie veebisaidi nuppudele klõpsati, kui sageli seda tehti ja milliseid tooteid vaadati või osteti eriti sageli. Seda teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks. Me saame teada, kui palju kasutajaid meie reklaami klõpsas ja milliseid tegevusi nad tegid. Me ei saa mingit teavet, mille abil saaksime kasutaja isiklikult tuvastada. Google ise kasutab tuvastamise eesmärgil küpsiseid või sellega sarnaseid äratundmistehnoloogiaid.

Selle teenuse kasutamise aluseks on teie isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 kohane nõusolek. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Rhhkem teavet Google Conversion Trackingi kohta saate Google'i privaatsuspoliitikast: policies.google.com/privacy.

Meta Pixel (varem Facebook Pixel)

See veebisait kasutab Facebooki/Meta külastajate tegevuse pikslit konversiooni mõõtmiseks. Selle teenuse pakkuja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Facebooki sõnul edastatakse kogutud andmeid siiski ka USAsse ja muudesse kolmandatesse riikidesse.

Sel viisil saab jälgida lehe külastajate käitumist pärast seda, kui nad on Facebooki reklaami klõpsamise teel suunatud teenusepakkuja veebisaidile. See võimaldab hinnata Facebooki reklaamide tõhusust statistilistel ja turu-uuringute eesmärkidel ning optimeerida tulevasi reklaamimeetmeid.

Kogutud andmed on meie kui selle veebisaidi haldaja jaoks anonüümsed, me ei saa teha mingeid järeldusi kasutajate identiteedi kohta. Facebook säilitab ja töötleb andmeid siiski nii, et ühendus vastava kasutaja profiiliga on võimalik ja Facebook saab andmeid kasutada oma reklaami eesmärgil vastavalt Facebooki andmete kasutamise eeskirjadele (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). See võimaldab Facebookil näidata reklaami nii Facebooki lehekülgedel kui ka väljaspool Facebooki. Seda andmete kasutamist ei saa meie kui veebisaidi haldaja mõjutada.

Selle teenuse kasutamise aluseks on teie isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 kohane nõusolek. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Kuna meie veebisaidil kogutakse isikuandmeid siin kirjeldatud vahendi abil ja edastatakse need Facebookile, vastutame meie ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, ühiselt selle andmetöötluse eest (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 26). Ühisvastutus piirdub ainult andmete kogumise ja nende edastamisega Facebookile. Pärast edastamist Facebookis toimuv töötlemine ei ole osa ühisest vastutusest. Meie ühiselt võetud kohustused on sätestatud ühise töötlemise lepingus. Lepingu tekst on leitav aadressil: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Selle lepingu kohaselt vastutame me Facebooki tööriista kasutamisel andmekaitseteabe esitamise eest ja selle tööriista andmekaitsekindla rakendamise eest meie veebisaidil. Facebook vastutab Facebooki toodete andmekaitse eest. Andmesubjekti õigusi (nt teabenõudeid) seoses Facebooki poolt töödeldud andmetega saate teostada otse Facebooki juures. Kui te kinnitate andmesubjekti õigusi meie juures, oleme kohustatud need Facebookile edastama.

Andmete ülekandmine USAsse põhineb ELi Komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Täpsemat teavet võib leida siit: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum and de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Rohkem teavet oma privaatsuse kaitsmise kohta võite leida Facebooki andmekaitsealastest teavitustest: de-de.facebook.com/about/privacy/.

Saate ka uuestiturustamise funktsiooni Custom Audiences   deaktiveerida reklaami seadete jaotises aadressil www.facebook.com/ads/preferences/. Selleks peate olema Facebooki sisse logitud.

Kui teil ei ole Facebooki kontot, saate Facebooki kasutuspõhise reklaami keelata Euroopa Interaktiivse Digitaalse Reklaami Liidu veebisaidil: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. uudiskiri

Uudiskirja andmed

Kui soovite saada veebisaidi pakutavat uudiskirja, vajame teilt e-posti aadressi ning teavet, mis võimaldab meil kontrollida, et olete esitatud e-posti aadressi omanik ja nõustute uudiskirja saamisega. Muid andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Kasutame neid andmeid ainult küsitud teabe saatmiseks ja ei anna neid edasi kolmandatele osapooltele.

Uudiskirja registreerimisvormi sisestatud andmete töötlemine põhineb üksnes teie nõusolekul (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt a). Te võite igal ajal tühistada oma nõusoleku andmete ja e-posti aadressi säilitamise ja nende kasutamise kohta uudiskirja saatmiseks, näiteks uudiskirjas oleva lingi „tellimuse tühistamine“ kaudu. Tagasivõtmine ei mõjuta juba teostatud andmetöötlustoimingute seaduslikkust.

Meie säilitame või uudiskirja teenusepakkuja säilitab andmeid, mille olete meile uudiskirja saamise eesmärgil edastatud, seni, kuni te loobute uudiskirja tellimisest, ning need kustutatakse uudiskirja levitamise nimekirjast pärast seda, kui te loobute uudiskirja tellimisest või kui algset eesmärki enam ei ole. Jätame endale õiguse kustutada või blokeerida e-posti aadressid meie uudiskirja levitamise nimekirjast oma äranägemise järgi meie õigustatud huvi raames vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

Muudel eesmärkidel säilitatavaid andmeid see ei mõjuta.

Kui olete uudiskirja levitamise nimekirjast lahkunud, salvestab meie või uudiskirjateenuse pakkuja teie e-posti aadressi vajaduse korral musta nimekirja, et edaspidi kirju mitte saata. Mustast nimekirjast saadud andmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil ja neid ei liideta teiste andmetega. See teenib nii teie kui ka meie huvi täita uudiskirjade saatmisel õiguslikke nõudeid (õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses). Mustas nimekirjas hoidmine ei ole ajaliselt piiratud. Te võite säilitamise keelata, kui teie huvid kaaluvad üles meie õigustatud huvi.

6. pluginad ja tööriistad

YouTube laiendatud andmekaitsega

See veebisait sisaldab YouTube'i veebilehe videoid. Lehekülgede haldaja on Google Ireland Limited (edaspidi „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Kasutame YouTube'i laiendatud andmekaitserežiimis. YouTube'i andmetel tähendab see režiim, et YouTube ei salvesta selle veebilehe külastajate kohta mingeid andmeid enne video vaatamist. Laiendatud andmekaitserežiim ei välista siiski tingimata andmete edastamist YouTube'i partneritele. Seega, sõltumata sellest, kas te vaatate videot, loob YouTube ühenduse Google DoubleClicki võrgustikuga.

Kui käivitate sellel veebisaidil YouTube'i video, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. See ütleb YouTube'i serverile, milliseid meie lehekülgi olete külastanud. Kui olete oma YouTube'i kontole sisse logitud, võimaldate YouTube'il määrata teie sirvimiskäitumist otse teie isiklikule profiilile. Seda saate vältida, kui logite oma YouTube'i kontost välja.

Lisaks sellele võib YouTube pärast video käivitamist salvestada teie lõppseadmesse erinevaid küpsiseid või kasutada nendega sarnaseid tuvastamistehnoloogiaid (nt seadme sõrmejälg). Sel viisil saab YouTube teavet selle veebisaidi külastajate kohta. Seda teavet kasutatakse muu hulgas videostatistika kogumiseks, kasutajakogemuse parandamiseks ja pettusekatsete ennetamiseks.

Vajaduse korral võib pärast YouTube'i video avamist käivituda edasine andmetöötlusprotsess, mida meie ei saa mõjutada.

YouTube'i kasutatakse meie veebipakkumiste atraktiivse esitamise huvides. See kujutab endast õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 kohaselt, kui nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu kasutaja lõppseadmes olevale teabele (nt seadme sõrmejälgede võtmine) Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse tähenduses. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Täpsema teabe saamiseks andmekaitse kohta YouTube'is vaadake palun nende andmekaitsepoliitikat: policies.google.com/privacy.

Google Maps

See lehekülg kasutab kaarditeenust Google Maps. Pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja salvestada teie IP-aadress. See teave edastatakse tavaliselt Google'i USA-s asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Selle saidi teenusepakkujal ei ole mingit mõju sellele andmeedastusele. Kui Google Maps on aktiveeritud, võib Google kasutada Google Fontsi ühtse kirjastiili kuvamiseks. Google Mapsi aktiveerimisel laeb teie veebilehitseja vajalikud veebifontid lehitseja vahemällu, et tekste ja fonte korrektselt kuvada.

Google Mapsi kasutamine on meie veebipakkumiste atraktiivse esitluse ja meie poolt veebisaidil näidatud kohtade lihtsa leidmise huvides. See kujutab endast õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike1 punktile f. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse § 25 lõike 1 kohaselt, kui nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) Saksamaa telekommunikatsiooni ja telemeedia andmekaitseseaduse tähenduses. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad on leitavad siit: privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ja privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Lisateavet kasutajaandmete käitlemise kohta leiate Google'i privaatsuspoliitikast: policies.google.com/privacy.

7. audio- and videokonverentsid

Andmete töötlemine

Üks vahendeid, mida me kasutame klientidega suhtlemiseks, on veebikonverentsid. Konkreetsed töövahendid, mida me kasutame, on loetletud allpool. Kui suhtlete meiega interneti kaudu video- või audiokonverentsi teel, koguvad ja töötlevad teie isikuandmeid meie ja vastava konverentsivahendi pakkuja.

Konverentsivahendid koguvad kõiki andmeid, mida te esitate/ sisestate töövahendite kasutamiseks (e-posti aadress ja/või telefoninumber). Lisaks töötlevad konverentsivahendid konverentsi kestust, konverentsil osalemise algust ja lõppu (kellaaega), osalejate arvu ja muud suhtlusprotsessiga seotud „taustateavet“ (metaandmed).

Lisaks sellele töötleb töövahendi pakkuja kõiki tehnilisi andmeid, mis on vajalikud veebipõhise teabevahetuse korraldamiseks. See hõlmab eelkõige IP-aadresse, MAC-aadresse, seadme ID-d, seadme tüüpi, operatsioonisüsteemi tüüpi ja versiooni, kliendiversiooni, kaamera tüüpi, mikrofoni või valjuhääldi ning ühenduse tüüpi.

Kui sisu vahetatakse, laaditakse üles või tehakse muul viisil kättesaadavaks tööriista raames, salvestatakse see ka tööriista pakkujate serveritesse. Sellise sisu hulka kuuluvad muu hulgas pilvesalvestused, vestlus-/suhtluskeskkonnas saadetud sõnumid, üleslaaditud fotod ja videod, failid, valgetahvlid ja muu teenuse kasutamise käigus jagatud teave.

Pange tähele, et meil ei ole täielikku kontrolli kasutatavate töövahendite andmetöötlustoimingute üle. Meie võimalused määrab on suures osas vastava teenusepakkujast ettevõtte poliitika. Täiendavat teavet konverentsivahendite andmetöötluse kohta  leiate kasutatavate töövahendite andmekaitsealastest avaldustest, mis on toodud käesoleva teksti all.

Eesmärk ja õiguslik alus

Konverentsivahendeid kasutatakse tulevaste või olemasolevate lepingupartneritega suhtlemiseks või teatud teenuste pakkumiseks meie klientidele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt b). Lisaks lihtsustab ja kiirendab töövahendite kasutamine üldiselt meie või meie ettevõttega suhtlemist (õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses). Kui on küsitud nõusolekut, kasutatakse kõnealuseid vahendeid selle nõusoleku alusel; nõusoleku võib igal ajal tühistada koos mõjuga tulevikuks.

Säilitamise aeg

Meie poolt otse video- ja konverentsivahenditega kogutud andmed kustutatakse meie süsteemidest niipea, kui taotlete nende kustutamist, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või kui andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane. Salvestatud küpsised jäävad teie lõppseadmesse, kuni te need kustutate. Seaduse järgi kohustuslikud säilitustähtajad ei muutu.

Meil ei ole mingit mõju teie andmete säilitamisajale, kuna neid säilitavad konverentsivahendite haldajad oma eesmärkidel. Täpsemate andmete saamiseks võtke palun ühendust otse konverentsivahendite haldajatega.

Kasutatavad konverentsivahendid

Kasutame järgmisi konverentsivahendeid:

Microsoft Teams

Kasutame Microsoft Teams'i. Pakkuja on Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Täpsemat teavet andmetöötluse kohta leiate Microsoft Teamsi privaatsuspoliitikast: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Tellimuse töötlemine

Oleme eespool nimetatud teenuse kasutamise jaoks sõlminud lepingu tellimuste töötlemiseks (AVV). Tegemist on andmekaitseseaduses kohaselt nõutava lepinguga, mis tagab, et antud teenus töötleb meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

8. oma teenused

Taotleja andmete töötlemine

Pakume teile võimalust esitada meile taotlus (nt e-posti, posti või veebipõhise taotlusvormi kaudu). Alljärgnevalt teavitame teid taotlemise käigus kogutud isikuandmete ulatusest, eesmärgist ja kasutamisest. Kinnitame teile, et teie andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine toimub kooskõlas kehtivate andmekaitse seaduste ja kõigi muude õigusnormidega ning et teie andmeid käsitletakse rangelt konfidentsiaalselt.

Andmete kogumise ulatus ja eesmärk

Kui saadate meile taotluse, töötleme teie sellega seotud isikuandmeid (nt kontakt- ja suhtlusandmed, kandideerimisdokumendid, töövestluse käigus tehtud märkmed jne), kui see on vajalik töösuhte sõlmimise üle otsustamiseks. Selle õiguslik alus on Saksamaa üleriigilise andmekaitseseaduse § 26 (töösuhte algatamine), isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b (üldine lepingu algatamine) ja - kui te olete andnud oma nõusoleku - isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Teie isikuandmeid edastatakse meie ettevõttes ainult teie taotluse töötlemisega seotud isikutele.

Kui taotlus rahuldatakse, salvestatakse teie esitatud andmed meie andmetöötlussüsteemides Saksamaa üleriigilise andmekaitseseaduse § 26 ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel töösuhte rakendamiseks.

Kui me ei saa teile tööpakkumist teha, kui te keeldute tööpakkumisest või võtate oma taotluse tagasi, jätame endale õiguse säilitada teie esitatud andmeid kuni 6 kuud pärast kandideerimisprotsessi lõppu (pakkumisest keeldumine või taotluse tagasivõtmine) meie õigustatud huvide alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Seejärel andmed kustutatakse ja füüsilised taotlusdokumendid hävitatakse. See säilitamine on eelkõige tõendiks kohtuvaidluse korral. Kui on ilmne, et andmeid vajatakse pärast 6 kuu pikkuse tähtaja möödumist (nt ähvardava või poolelioleva kohtuvaidluse tõttu), kustutatakse andmed alles siis, kui edasise säilitamise eesmärk enam ei kehti.

Pikem säilitamine võib toimuda ka juhul, kui olete andnud oma nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkt a) või kui seadusest tulenevad säilitamiskohustused ei luba andmeid kustutada.

Kandidaatide andmebaasi lisamine

Kui me ei tee teile tööpakkumist, võidakse teid arvata meie kandidaatide hulka. Sellisel juhul kantakse kõik dokumendid ja andmed kandideerimistaotluse kohta üle kandidaatide andmebaasi, et võtta teiega sobivate vabade töökohtade korral ühendust.

Kandidaatide andmebaasi lisamise aluseks on üksnes teie selgesõnaline nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja ei ole seotud käimasoleva taotlusprotsessiga. Asjaomane isik võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Sellisel juhul kustutatakse kandidaatide andmebaasi andmed pöördumatult, välja arvatud juhul, kui säilitamiseks on õiguslikud põhjused.

Andmed kandidaatide andmebaasis kustutatakse pöördumatult hiljemalt kaks aastat pärast nõusoleku andmist.